Zakładanie konta
Parametry konta
Regulamin
Nazwa użytkownika i hasło
Dane do rachunku
 
sobota, sobota, 15 czerwca 2024  


Postanowienia ogólne

System płatnych kont poczty elektronicznej w domenach @hoga.pl i @2com.pl udostępniany jest przez Infocity Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku przy Al. Sienkiewicza 3a, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047637, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 130 000 zł zwaną dalej Infocity, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
Regulamin określa zasady korzystania z usługi płatnych kont poczty elektronicznej, zakres odpowiedzialności Infocity oraz wszelkie inne informacje porządkowe.
Przed zakupem usługi należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Wykupując usługę, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego dokumentu będą rozpatrywane negatywnie.


Definicje
O ile z treści regulaminu nie wynika nic innego, poniższe terminy wyróżnione pogrubieniem będą miały następujące znaczenie:

Użytkownik - klient Infocity - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która prawidłowo wypełniła formularz zamówienia usługi na stronie internetowej i zaakceptował postanowienia niniejszego regulaminu.

Usługa płatnych kont poczty elektroniczne - w dalszej części zwana "Usługą" - polegająca na założeniu i utrzymywaniu na serwerze Infocity konta poczty elektronicznej o parametrach wymienionych szczegółowo w cenniku usług.

Cennik usług - lista zawierająca ceny usług wchodzących w zakres usług poczty elektronicznej wraz z listą ich parametrów technicznych. Cennik może zawierać okazjonalne ceny promocyjne oraz listę cen za usługi dodatkowe.

Czas trwania usługi - podany w cenniku usługi okres, przez jaki usługa będzie świadczona w trybie pełnym przez Infocity na rzecz Użytkownika. Okres ten rozpoczyna się od momentu wykupienia usługi na pierwszy lub kolejny okres.

Dane bilingowe - dane klienta pozwalające poprawnie wystawić przez Infocity fakturę za wykupioną usługę.

Formularz zamówienia - strony WWW, z których Użytkownik przesyła niezbędne dane kontaktowe (w szczególności dane bilingowe oraz adres e-mail), określa podstawowe parametry usługi, określa sposób płatności i zleca uruchomienie usługi. Wypełnienie przez Użytkownika formularza zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu oraz z zobowiązaniem Infocity do uruchomienia usługi pod warunkiem otrzymania zapłaty.

Moduł zarządzania usługami - strony WWW, umożliwiające zarządzanie usługą i przedłużenie czasu trwania usługi. Moduł zarządzania usługami umożliwia w szczególności wypełnienie lub korektę danych w formularzu zamówienia.

Konto bankowe Infocity - rachunek bankowy, na który Użytkownik przekazuje opłaty za wykupione w Infocity usługi. Dane konta podane są w § 2.

§ 1 Tryb uruchomienia usługi

Uruchomienie usługi odbywa się nie wcześniej niż 15 września 2003 roku, po wysłaniu przez Użytkownika prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia i dokonaniu zapłaty za konto.

Uruchamiając usługę, Użytkownik oświadcza, że:

a. podane dane bilingowe są zgodne z prawdą. Wpisanie nieprawdziwych danych upoważnia Infocity do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usługi działającej w trybie testowym lub pełnym, niezależnie od faktu dokonania opłaty za usługę. W takim wypadku wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
b. zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
c. nazwa usługi wybrana przez Użytkownika oraz inne dane podane w formularzu nie naruszają praw osób trzecich ani norm prawnych lub obyczajowych.
d. wyraża zgodę na przetwarzanie danych bilingowych przez Infocity i partnerów handlowych Infocity.
e. przyjmuje do wiadomości, że ma prawo wglądu do danych bilingowych oraz prawo do ich poprawiania.


§ 2 Tryb działania usługi

Jeżeli Infocity otrzyma od Użytkownika na swój rachunek bankowy zgodną z cennikiem opłatę za uruchomienie usługi, Infocity uznaje, że jest to jednoznaczne z wykupieniem usługi na określony w cenniku okres i usługa w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania potwierdzenia opłat, jednak nie wcześniej niż 15 września 2003 roku, zostaje uruchomiona. Od tego momentu rozpoczyna się świadczenie usługi i obliczany jest czas trwania usługi
Infocity może w ciągu 7 dni roboczych wystawić i przesłać Użytkownikowi w formie elektronicznej na wskazane konto e-mail zadeklarowane w profilu przypomnienie o konieczności dokonania opłaty za zamówioną usługę.
Opłaty za usługi należy wpłacać na rachunek bankowy, podając następujące dane:

a. Odbiorca: Infocity Sp. z o.o. , 76-200 Słupsk, Al. Sienkiewicza 3a
b. Rachunek bankowy nr: 90 1500 1692 1216 9002 2681 0000


Usługa będzie świadczona użytkownikowi przez cały okres, za jaki zgodnie z cennikiem wniesiona została opłata.
W ciągu 7 dni od daty aktywowania usługi Infocity na życzenie Użytkownika wyrażone w formularzu zamówienia wystawi Użytkownikowi fakturę VAT z datą otrzymania wpłaty i niezwłocznie prześle ją Użytkownikowi na wskazany w formularzu zamówienia adres.


§ 3 Przedłużanie czasu trwania usługi

21 dni przed upływem czasu trwania usługi Infocity prześle Użytkownikowi w formie elektronicznej na podany w formularzu zamówienia adres e-mail przypomnienie o konieczności wniesienia opłaty na kolejny okres.
Użytkownik wnosząc opłatę zgodną z cennikiem może przedłużyć czas trwania usługi. Można tego dokonać posługując się modułem zarządzania usługi.
Infocity zobowiązuje się do przedłużenia czasu trwania usługiw ciągu 2 dni roboczych od wpływu na rachunek bankowy Infocity zgodnej z aktualnym cennikiem i poprawnie opisanej opłaty.
Jeżeli przed upływem czasu trwania usługi nie wpłynie na konto bankowe Infocity opłata za kolejny okres, to usługa przejdzie w tryb zawieszenia.
Jeżeli w ciągu 30 dni od momentu przejścia usługi w tryb zawieszania Infocity otrzyma na swój rachunek bankowy opłatę, to w terminie do dwóch dni roboczych uruchomi ponownie usługę w trybie pełnym.
W przypadku nieotrzymania opłaty w ciągu 30 dni, nastąpi zawieszenie świadczenia usługi.


§ 4 Zaprzestanie świadczenia usługi dla użytkownika przez Infocity

Infocity zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usługi (a więc do definitywnego skasowania konta poczty elektronicznej i wykorzystania zwolnionej w ten sposób nazwy) gdy wystąpi którakolwiek z niżej wymienionych sytuacji:

a. Użytkownik złamał postanowienia niniejszego regulaminu;
b. Użytkownik podał niepoprawne dane bilingowe;
c. Użytkownik zażądał usunięcia jego danych bilingowych;
d. Gdy świadczenie usługi przestaje być możliwe z przyczyn niezależnych od Infocity

Infocity zaprzestanie usługi, gdy:

a. Użytkownik zrezygnuje z usługi lub
b. Użytkownik usunie swój profil.
W przypadkach wymienionych w punktach a. oraz b. wcześniej wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

§ 5 Zobowiązania Infocity

Infocity dołoży wszelkich starań, aby usługa była świadczona w sposób stały nieprzerwany i na najwyższym poziomie. Jednakże Infocity nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty pośrednie, wypadkowe, wynikowe, szczególne lub moralne (nawet jeżeli wystąpienie takich szkód było możliwe do przewidzenia albo strona została powiadomiona lub posiada wiedzę o możliwości ich wystąpienia), wynikające z wypełnienia lub niewypełnienia któregokolwiek z warunków niniejszego regulaminu (w tym również za szkody poniesione przez osoby trzecie), takie jak m.in. utrata przychodów lub spodziewanych zysków czy też utrata możliwości prowadzenia działalności. W żadnym przypadku Infocity nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody, których wartość będzie przewyższać kwotę należną firmie Infocity z tytułu świadczenia przedmiotowej usługi.

Infocity nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:

a. informacje oraz materiały pobrane z sieci Internet, ani za skutki ich wykorzystania;
b. jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostępniania osobom trzecim informacji o koncie;
c. niedostarczenie wiadomości w ramach Usługi wynikające z przyczyn niezależnych od Infocity;
d. skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika lub innych kodów zabezpieczających dostęp do usług niezależnie od przyczyny, która to spowodowała (np. udostępnienie hasła lub kodu osobie trzeciej przez Użytkownika, złamanie hasła lub kodu przez osobę trzecią);
e. skutki wynikłe z zaprzestania świadczenia usług;
f. sposób, w jaki inni użytkownicy korzystają z usługi, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki (w szczególności Infocity nie ma możliwości podejmowania działań mających na celu zabezpieczenie konta e-mail Użytkownika przed zawinionym przez niego przepełnieniem konta, co może w skrajnych przypadkach doprowadzić do jego technicznej blokady - np. z powodu nieusuwania z serwera zaległej korespondencji lub z powodu sprowokowanego przez zachowanie Użytkownika tzw. mailbombingu);
g. szkody wyrządzone z powodu zamieszczenia przez Użytkownika danych niezgodnych z prawdą lub fałszywych;
h. szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej kataklizmów (np. huragan, powódź, pożar itp.);
i. szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika warunków niniejszego regulaminu;
j. szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania usługi przez Użytkownika;
k. szkody powstałe w wyniku niezawinionego przez Infocity braku ciągłości świadczenia usługi;
l. szkody powstałe w wyniku podania nieprawdziwych lub niepełnych bilingowych przy uruchamianiu usługi;
m. szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników i oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Infocity;
n. szkody powstałe w wyniku zaprzestania, ograniczenia lub niewłaściwego działania usług dodatkowych świadczonych w sposób ogólnie dostępny przez niezależne od Infocity podmioty;
o. treść i inną zawartość przesyłanych listów, a także zawartość listów zapisanych na serwerach Infocity.
p. udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa;
q. zawartość przesyłek nie pochodzących od Infocity, wysyłanych oraz przyjmowanych przez użytkowników;


Infocity zastrzega sobie prawo do:

a. okresowego wyłączania systemu usług elektronicznych kont pocztowych w celu jego rozbudowy lub konserwacji po wcześniejszym poinformowaniu użytkowników, co najmniej na 24 godziny przed planowanym wyłączeniem;
b. sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do usług bez podania przyczyn;
c. wysyłania na płatne konta pocztowe komunikatów związanych z funkcjonowaniem usługi oraz listów informujących o bieżących działaniach Infocity związanych ze świadczeniem i poszerzaniem zakresu usługi;
d. natychmiastowego zaprzestania świadczenia usługi oraz odstąpienia od umowy, po wcześniejszym powiadomieniu Użytkownika, w przypadku gdy naruszy on postanowienia niniejszego regulaminu.
e. zablokowania lub usunięcia konta pocztowego, którego nazwa sugeruje, że jest to konto wykorzystywane przez Infocity, (administratorów, redakcje, etc.), co może wprowadzić w błąd innych użytkowników (np. admin@hoga.pl, administratorpoczty@hoga.pl, itd.)

f. zablokowania na serwerach Infocity nadawców wiadomości lub całych domen i adresów IP w razie naruszenia dóbr Użytkowników przez nadawców wiadomości z zewnątrz, w wypadku narażenia systemu pocztowego w Infocity na straty lub niestabilność lub w razie naruszenia Regulaminu


Poza przypadkami gdy Infocity jest uprawniony na podstawie niniejszego Regulaminu do zaprzestania świadczenia usług ze skutkiem natychmiastowym, Infocity ma prawo do zaprzestania świadczenia usług i nie przedłużania ich na następne lata.
W przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu Infocity ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym i zaprzestania świadczenia usługi. Użytkownikowi nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty.


§ 6 Prawa i obowiązki Użytkownika

Użytkownik może korzystać z usługi za pomocą:

a. systemu pocztowego z interfejsem WWW pod adresem http://poczta.hoga.pl, http://www.2com.pl;
b. programów pocztowych używających protokołu POP3


Informacje niezbędne do zarządzania usługą (adresy serwerów, nazwa konta itp.) prezentowane są na stronach konta w Pomocy do konta.

Użytkownik ma prawo do:

a. korzystania z usługi w sposób opisany w regulaminie;
b. rezygnacji z usługi w każdym czasie poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia.


Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż technologia zastosowana do utworzenia i utrzymywania konta jest na najwyższym dostępnym obecnie poziomie technologicznym, ale może nie stanowić doskonałego zabezpieczenia chroniącego zawartość konta przed włamaniem dokonanym przez osoby trzecie lub złamaniem hasła.
Użytkownik jest zobowiązany do:
korzystania z usługi zgodnie z określoną w cenniku specyfikacją;
wykorzystania konta zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami netykiety sieciowej (etykiety użytkowników Internetu)
niepodejmowania prób złamania hasła innych użytkowników,
niedziałania na szkodę innych użytkowników;
dokonywania terminowych opłat za korzystanie z usługi.
niezakładania konta o nazwie nawiązującej do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodnych z dobrym obyczajem,
nierozsyłania z konta niechcianej przez innych użytkowników korespondencji, czyli SPAM-u (np. niezamówionych treści o charakterze reklamowym). Za definicję SPAM-u przyjmujemy definicję podawaną na stronie: http://www.nospam-pl.net/standard.php

bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian regulaminu i zapoznawania się z nimi;


§ 7 Postanowienia końcowe

Korespondencja do Użytkownika

a. Wszelka korespondencja, komunikaty i informacje przesyłane w postaci elektronicznej z Infocity do Użytkownika będą kierowane na adres e-mail zadeklarowany w profilu..
b. Wysłanie w/w listu przez Infocity będzie rozumiane za dostarczone go użytkownikowi
c. Wszelka korespondencja w formie tradycyjnej będzie przesyłana przez Infocity do użytkownika na adres pocztowy zadeklarowany w profilu.


Korespondencja do Infocity
a. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z systemem komercyjnej poczty elektronicznej należy kierować do Biura Obsługi Klienta na adres bok@infocity.pl lub pod nr tel. (59) 8400379.
b. Wszelkie informacje o naruszeniach przez klientów niniejszego regulaminu należy kierować do BOK na adres bok@infocity.pl lub abuse@infocity.pl


§ 8 Inne


Infocity zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu będą udostępniane na stronie Infocity.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 23.08.2003

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Infocity danych osobowych podanych podczas rejestracji konta w celach służących wywiązaniu się Infocity ze świadczonych usług oraz wystawienia dowodów księgowych. Użytkownik oświadcza, iż wie o swoim prawie do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych. Infocity zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Użytkownika.

» więcej informacji

» więcej informacji

 
Biuro Obsługi Klienta
e-mail:  bok@infocity.pl
telefon:  (59) 84 00 379